100 Dan As Fhearr Leinn

Product no.: 9781913025656

In stock

£14.99 / unit(s)
+ delivery
Delivery weight: 0.7 kg


A collection of 100 favourite Gaelic poems and songs - love poems and hymns, sea ditties and war poems, lullabies and elegies - many translated into English for the first time. Selected by Peter Mackay and Jo MacDonald, and including public nominations, these poems give a multi-layered taste of the full richness of Gaelic literature from the Middle Ages to the present day. Cruinneachadh de 100 dan agus oran Gaidhlig de dh'iomadh seorsa agus o iomadh linn - nam measg bardachd gaoil agus laoidhean, orain mara agus orain cogaidh, talaidhean agus marbhrainn.

Air an taghadh le Padraig MacAoidh agus Jo NicDhomhnaill, le molaidhean an t-sluaigh, tha an cruinneachadh seo a' toirt blasad de shar-bheartas litreachas na Gaidhlig.

Browse these categories as well: Gaelic, Poetry/Plays